Kristus bestämmer här antalet altaren, ornamenter och böcker, som man skall använda till gudstjänstbruk i kyrkan och klostret.
Kapitel 21

Man må ock veta, att det skall finnas tretton altaren och att varje altare skall hava blott en kalk. Högaltaret skall däremot hava två kalkar med två par vatten- och vinkannor, två par ljusstakar, ett kors och tre rökelsekar (varav det ena skall användas på vanliga dagar och de båda andra på högtidsdagar) samt en pyxis för min lekamen. För övrigt må man noga akta sig, så att icke flera ting av guld eller silver finnas i klostrets ägo.

Ty det är icke guld eller silver eller ädla stenar de skola samla som skatt åt sig, utan min nåd, och detta genom oavlåtligt studerande, fromma böner och gudstjänstfirande. Det är tillåtet att infatta helgonens reliker i guld, silver eller ädelstenar allt efter deras mått, dock utan allt överflöd.

Av böcker må man hava så mycket som är nödvändigt för att förrätta gudstjänsten, men icke mera. Dock få de hava så många de vilja av den sortens böcker, som gagna deras lärdom och studier. - Varje altare skall f. ö. nöja sig med två omgångar altarskrud och två omgångar mässkrud, avsedda för helg- och söckendagarna. Och mera får man ej på en gång hava i sin ägo av ovan uppräknade ting.»