Kristus befaller den heliga Birgitta att säga herr Petrus, prior i Alvastra, vilken regel som skall hållas i Frälsarens kloster, och nämner orsaken till att han talar detta till henne och icke till andra.
Kapitel 46

Jag vill visa dig, vilken regel som skall hållas i min moders kloster. Även eremiterna och de heliga fäderna hade ju ingivelser av min Ande. Fördenskull må du yppa allt, vad du hör i min Ande, för skrivaren och noga akta dig, så att du icke till mina ord fogar något ord av din egen ande. Måhända undrar du, varför jag, allas Skapare, icke talar till den vise eller med ett sådant språk som kan förstås och kännas av alla.

Jag svarar dig: Jag hade många profeter, som endast genom tolk och skrivare kunde framföra min Andes ord, och dock kommo dessa ord fram i ljuset till allmän kännedom. När Guds gåva överlämnas åt många, så hedras ju Gud mycket mera. Så förhåller det sig också med dig, ty visserligen har jag vänner, genom vilka jag tillkännagiver min vilja, men för dig vill jag, såsom genom ett nytt redskap, visa nytt och gammalt, på det att de högmodiga må förödmjukas och de ödmjuka förhärligas.»