Jungfru Maria befaller genom bruden en biskop, som jämte konungen drager ut i kriget mot de otrogna, att när något av de otrognas länder blivit intaget, så må han där genast uppföra en domkyrka, varest de kristna kunna andligen hugsvalas.
Kapitel 46

Himladrottningen talade till bruden och sade: »Den helige ärkebiskop Sigfrid drog bort från England och gjorde Guds vilja i Sveriges rike. När denne biskop, som du beder för och som går med konungen emot de otrogna, kommit till hedningarna och några av dessas länder blivit intagna av de kristna, må han först på en hedersam och passande plats uppföra en domkyrka, så att de kristna för sina själars behov kunna taga sin tillflykt dit som till en moder och katolikerna sålunda kunna vederkvickas och andligen hugsvalas.

Och om biskopen icke kan insätta mer än en eller två präster där och uppehålla dem tillsammans med sig själv, så må han vara nöjd, ty min Son har makt till att öka sina gåvor och utvidga biskopsdömet. Men om han eller andra mina vänner dö innan dessa ord gå i uppfyllelse, så skall den goda viljan tillräknas dem som gärning, och de skola få lön för den. Därför må ingen förtrösta på ett långt liv, utan var och en må tåligt bida Guds vilja.»